خانه / ب نگار

ب نگار

  ب نگار یک جریان فکری است با هدف پیوند انسان مدرن و انسان گذشته.انسانی که یک عمر تجربیات خود را در قالب یک جمله یا بیت شعر به نسل آینده با بیانی متفاوت رسانده است.ما هر چه بتوانیم این پیوند را قوی تر کنیم نسلی را به وجود خواهیم آورد که با چند جهان بینی،نگاهی کامل تر به دنیای پیرامون خود خواهند داشت. در این راستا ب نگار،حرکت خود را با یک ایده ساده آغاز نمود.با توجه به محدودیت زمان و زندگی پیچیده ی بشر امروزی و همچنین گستردگی و وسعت مطالب مختلف که نیازمند هزینه و زمان بسیاری می باشد عکس نوشته به عنوان یک بستر پایه،انتخاب خوبی بود برای انتقال صدهاسال تجربه ابنای بشر در کوتاهترین زمان به نسل آینده که در ادامه به ابزارهای نمایشی دیگر گسترش پیدا نمود. ب نگار پلی است از آینده به گذشته و از گذشته به آینده ب نگار بستری است برای پوست اندازی ذهنی و قلبی. ب نگار سفر به اعماق زمان است در کمتر از چندثانیه. ب نگار یک فرصت شاعرانه است برای ابراز احساسات و عاشق شدن. ب نگار سرک کشیدن به همه چیز است از علم و فرهنگ و هنر گرفته تا سیاست و تاریخ و جغرافی. ب نگار تنها یک سایت یا نرم افزار نیست بلکه یک رویکرد متفاوت در نوع تفکر و زندگی می باشد.